www.MinHusbil.se www.MinHusbil.se www.MinHusbil.se www.MinHusbil.se www.MinHusbil.se www.MinHusbil.se

Hyresvillkor

 

Första sidan

Boknings Anmälningsavgift
Vid bokning erläggs en anmälningsavgift om 5000 kr som vid avhämtning övergår till deposition. Anmälningsavgiften skall betalas senast nästföljande vardag efter bokning.

Deposition
Avgiften återbetalas vid avlämning, under förutsättning att bilen avlämnas utan nytillkomna skador och är ordentligt rengjord in- och utvändigt. Vidare skall toaletten vara tömd och rengjord, samt avloppstanken tömd. Skador som upptäcks efter återlämnandet, debiteras hyresmannen.

Betalning
Full betalning skall vara oss tillhanda senast 14 dagar före avhämtningsdagen. Om ej full betalning är oss tillhanda förlorar hyrestagaren sin bokning. Anmälningsavgiften återbetalas ej.

Avbokning
Avbokning kan ske utan kostnad senast 10 dagar efter bokning, därefter till en kostnad av halva anmälningsavgiften (2500 kr) fram till 14 dagar före första hyresdag. Vid avbokning 14 - 0 dagar före första hyresdag debiteras hela hyresavgiften. Om avbokningen görs för att hyrestagaren eller någon familjemedlem är allvarligt sjuk, eller vid dödsfall i familjen, återbetalas mot läkarintyg halva inbetalade hyresbeloppet.

Avhämtning / Avlämning
Vid avhämtning och avlämning görs en gemensam kontroll av husbilen och befintliga skador dokumenteras. Förlorad eller trasig utrustning ersätts av hyrestagaren.
Avhämtning söndagar efter kl. 15:00
Avlämning söndagar före kl. 12:00
Vid Dygnshyrning, avhämtning / avlämning efter överenskommelse.


Antal fria mil
Veckohyrning: 200 mil/vecka, därefter 15 kr/mil.
Dygnshyrning: 30 mil/dygn, därefter 15 kr/mil.

Bränsle
Diesel - Husbilen skall avlämnas med full tank. Oljan skall kollas vid varje tankning Otankad bil debiteras med dieselpriset plus SEK 150:-.

Försäkring
Husbilen är helförsäkrad, Självrisk utgår vid varje skadetillfälle. Skador som uppkommer på grund av slarv eller oaktsamhet betalas till fullo av hyresmannen. Alla eventuella skador som uppkommer invändigt i fordonet under hyresperioden och som ej kan härröras till normalt slitage eller ej finns upptagen i besiktningsprotokollet som befintlig skada, skall hyresmannen ersätta uthyraren i sin helhet. Försäkringen omfattar således ej invändiga skador.

Överträdelse av trafik och parkeringsbestämmelser:
Hyresmannen ansvarar för ekonomiska påföljder på grund av överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser. Om hyresmannen inte i rätt tid betalar eventuella böter eller avgifter orsakade av överträdelser. Har uthyraren rätt att, förutom bötes- eller avgiftsbeloppet, debitera hyresmannen en expeditionskostnad av SEK 150:- inkl moms för varje överträdelse.

Köksutrustning
Ingår för sex personer.

Parkering
Parkering ingår för hyresmannens bil vid behov. Vi ansvarar dock inte för ert fordon under hyresperioden.

Övrigt

Husbilen skall återlämnas i oskadat skick samt vara rengjord både in- och utvändigt. Avlopps- och toatank skall vara tömda. Om husbilen återlämnas ostädad och otvättad tillkommer en avgift om 1000 kr.

Vid eventuellt fel på husbilen eller om husbilen är inblandad i en olycka skall hyresmannen kontakta uthyraren omgående. Enklare fel på husbilen repareras på plats, vid allvarligare fel ordnas hemtransport via försäkringsbolaget, ersättningsbil erhålls ej.

Vid försent återlämnad husbil utgår förseningsavgift med 500 kr/påbörjad timme.

Rökning och husdjur är ej tillåtna i husbilen.

För att få hyra husbil krävs minst svenskt B-körkort, samt att man fyllt 27år.

Normal förbrukning av gasol ingår.Hyrestagaren får själv ombesörja eventuella byten. Ersättning mot uppvisande av kvitto.

Har föregående hyrare skadat fordonet så att den ej går att bruka för nästkommande hyrare återbetalas hela hyresbeloppet till nästkommande hyrare. Ingen annan ersättning utgår pga. att föregående hyrare skadat fordonet.

Med reservation för eventuella ändringar.